Stránky které potěší


Vánoce-2011

 

 

          Zvonečku radostné cinkání 
slavnostně oznamuje:
Přichází zas doba vánoční,
čas míru a pokoje.  
                
Ten krásný čas už je zpátky zas.
Bůh nám opět připomíná,že poslal
na svět svého syna.
Syn ten z lásky daný přinesl
nám vykoupení.
                                             
      

                              

                                     

                                     

        Příběh starý  2000  let....

Před  dvěma  tisíci lety se v starověké Palestině naplnila  řada  biblických  proroctví  o příchodu  Mesiáše,Bohem seslaného  Zachránce  lidstva.Měl  pocházet  z královského  Davidova rodu  a narodit  se  v  městě  Betlémě. Jeho  posláním bylo  obětovat svůj život za vinu lidí,a tím je ospravedlnit  před Bohem .Boží sliby o příchodu se naplnily v osobě Ježíše krista . Bůh ,, dal svého jediného syna ,aby žádný, kdo v něho věří , nezahynul,ale měl život věčný." Pro narození Mesiáše si Bůh vyvolil jednu prostou mladou dívku. Maria byla ke svému požehnanému úkolu dobře připravena:vírou a láskou k Bohu,výchovou  v jeho přikazáních,poslušností  a ochotou k oběti.Pán Bůh byl s ní a zahrnul ji svou milostí. Maria byla v té obě snoubenkou Josefa,tesaře  v Nazaretu,jenž pocházel z rodu Davidova .Jemu měla  zachovat věrnost o zásnub až do konce života. Najednou k ní proniká zázračné Boží poselství,které má naplnit a od základu změnit její život. Buď zdráva,milosti zahrnutá,Pán s tebou" - tak ji oslovil anděl Gabriel a pokračoval: ,, Neboj se, Maria, vždyť jsi nalezla milost u Boha. Hle,počneš a porodíš syna a dáš mu jméno Ježíš.Ten bude veliký a bude nazván synem Nejvyššího a Pán mu dá trůn jeho otce  Davida. na věky bude kralovat nad rodem Jákobovým a jeho králoství nebude konce."  Jak se to může stát,vždyť nežiji s mužem?táže se  ustrašená  Maria. Anděl jí odpověděl:,,Sestoupí na tebe Duch Svatý a moc Nejvyššího tě zastíní,proto i tvé dítě bude svaté a bude nazváno Syn Boží."V této požehnané chvíli  ziskává  odvahu  a sílu ke všemu,co přijde a co nebude snadné . A tak přijimá  obtížnou  cestu do Betléma,i prostý chlév s jesličkami,ve kterém se museli s Josefem ubytovat.Nenašli totiž jiné místo.Když přišla její hodina, porodila tam svéhoprvorozeného syna, zavinula jej do plenek a položila do jeslí. Uprostřed  noci se v Betlémě náhle oběvují  pastýři,kteří všem nadšeně vypravějí ,co andělé říkali o tom dítěti.Maria bedlivě vše zachovává v mysli a  ukládá  ve svém srdci.Mnozí lidé vnímají život Marie a narození Ježíše jen jako poetický vánoční příběh.Nejde však o romantickou mystiku, nebo levnou pomoc či útěchu.Co nám opravdu Maria  svým životem říká? Je příkladem odvažného svědectví víry a plnění Boží vůle,kterou máme uskutečnovat i my ve svém životě. K tomu nás Maria vybízí jasným výrokem už v Káni Galilejské: ,,Všechno,co vám


                                        

 

             

                                                 

Ježíš řekne,to čiňte."