Stránky které potěší


Svátky jara-Velikonoce.

Obrázky - Veselé Velikonoce: 7
Obrázky - Veselé Velikonoce: 7Neděle po prvním jarním úplňku.
Velikonoce  - slavnost vzkříšení Krista je vrcholem liturgického církevního roku.Vyvinuly se z židovského svátku pesach,ktery se slaví 14.a 15.dne měsíce nisanu podle židovského kalendáře.V rané církvi se slavily zprvu v den židovského svátku.Ještě dnes se považuje křesťanská slavnost velikonoční noci také za vzpomínku na starou smlouvu.Obsahem židovského svátku je oslava Boha - Zachránce (Spasitele).Židé si připomínají Boží záchranu z egyptského zotročení a slavné vyjití (exodus) z Egypta.Hospodin vysvobodil Izraelity celou řadou mocných zásahů.Na znamení Boží ochrany každá izraelská rodina obětovala Bohu beránka,který byl bez vady a jeho krví potřeli rám dveří svého domu.Izraelité takto byli uchráněni před zkázou,která kolem nich přešla bez povšimnutí.Odtud pochází židovský název velikonoc:" pesach " - uchránění,ušetření,přejiti.
Před dvěma tisíci lety pak Velikonoce dostaly současný význam Kristovou smrtí a zmrtvýchvstaním.
Příběh velikonoc-velikonoční jitro.

Ze svého lůžka viděla Marie okno v temné světnici jen jako šedivý čtverec. Tím oknem bylo nyní slyšet první zakokrhání kohouta a napovědělo jí,že už svítá. Málo spala. Teď se rychle oblékla a vyběhla do liduprázdné ulice s těžkým košem koření v ruce.

Ulice nebyla úplně prázdná.Jiná Marie,Marie z Magdaly,už na ni čekala jako mlhavý stín u dveří.Spolu se vydaly do Josefovy zahrady, aby dokončily poslední přípravy pro Ježíšův pohřeb,které musely kvůli sobotě přerušit. V době, kdy došly k městské bráně,už na obzoru svítalo.Nikoho nepotkaly a to jim dělalo starost, protože si vzpomněly na veliký balvan u vchodu do hrobky. potřebovaly silné muže,kteří by ho odvalili.Koho najdou tak časně?

Prošly bránou města a octly se v Josefově zahradě.Ukázal se první paprsek slunce a s tohopoznaly,že už je opravdu den-podle jejich počítání třetí den od té doby, co byl Ježíš usmrcen.A považte! Naproti nim zela černá díra otevřený vchod do hrobky!Nebyl uzavřen balvanem,jak ho tu nechali.Dvě ženy hleděly na sebe s vytřeštěnýma očima.Zmocnila se jich úzkost,leknutí.Po chvíli váhání se odhodlaly vejít do hrobky.Ležela tam lněná plátna a složená rouška,do které byla ovinuta Ježišova hlava. Ale jinak byl hrob prázdný. Tělo bylo pryč. Později se dověděly,že mnohem časněji, dokud ještě spaly, přišel Pánův anděl z nebe k hrobu,kam Ježíše pochovali. Země se otřásla,anděl odvalil kámen a posadil se na něj.Pečeť byla zlomena, hlídkující vojáci se třásli strachem. Nejdříve klesli k zemi jako mrtví.Potom si zakryli oči, protože je oslepovala zář anděla.Pak před ním jednoduše utekli do města.

Anděl tam ještě byl,když přišly ženy. Spatřily jej, mladého muže v bílých šatech, se zářicí tváří, skoro hned,když zjistily, že je hrob prázdný."Nebojte se," řekl anděl."Vím, že hladáte Ježíše, který byl ukřižován.Není zde - vstal jak řekl.Vzpomeňte si,co vám pověděl,když byl ještě v Galileji - že Syn člověka musí být vydán do rukou hříšných lidí a ukřižován a že musí vstát třetího dne. Ženy vzpomněly,že je to tak,jak říká anděl. Rychle jděte, pokračoval vlídně anděl, a povězte jeho učedníkům, že vstal z mrtvých. Jde před vámi do Galileje. Tam ho uvidíte. Ženy se obrátily, napůl s radostí,napůl se strachem, a běžely, seč mohly ,do Jeruzaléma,aby sdělily Petrovi a ostatním nejúžasnější zprávu, jakou si mohly představit. Andělova slova jim ještě zněla v uších, když spěchaly domů za tohoto velikonočního úsvitu."Není zde-vstal,vstal,vstal - jak předpověděl.

(Podle evangelia sv.Matouše,kap.28,sv.Marka,kap.16,sv.Lukáše).