Stránky které potěší


Pamětihodnosti města Havířova

   Empírový zámek a park

Historie zámku sahá zřejmě až do 15.stol.,kdy na jeho místě stála tvrz.Dochované písemné materiály o tvrzi jsou datovány r. 1588 V 18.století zde byl zbudován barokní zámek se zahradou.Po požáru v roce 1823 byl přebudován v empírovém stylu.Od roku 1845 přestal sloužit zámek jako panské sídlo a plnil funkci administrativní budovy k přilehlému statku.Jeho postupná devastace pokračovala pod různou správou až do roku 1997, kdy došlo zásluhou města k rozsáhlé rekonstrukci.

Zámek byl slavnostně otevřen pro veřejnost 10.1.1998.Od té doby zámek nabízí luxusní ubytování, je zde stylová restaurace včetně salonků pro různé příležitosti. Obřadní síň v patře je využivaná také jako malá koncertní síň.

 

 
Kotulova dřevěnka

Patří k nejstarším roubeným lidovým stavbám na Těšínsku.Roubená chalupa obdelného půdorysu na omítané cihlové podezdívce se sedlovou střechou krytou došky byla postavena v roce 1781 a je posledním dokladem původní zástavby na území dnešního Havířova. Expozice bydlení Kotulově dřevěnce prezentuje vybavení interiéru a způsobu života na přelomu 19.a 20.století ve střední části Těšinského Slezka. Obytné místnosti jsou vybaveny dobovým nábytkem. V interiérech návštěvníci shlédnou celou řadu keramických výrobků, pocházejicích z místních bludovických hrnčířských dílen. Tato keramika se proslavila zejména díky své poslední vývojové fázi, kdy hrnčíři začali vyrábět džbány a jiné nádoby s bílou a barevným květinovým dekorem. Součásti expozice je větrný mlýnek "viatrak".


Evangelický  kostel

Klasicistní stavba z let 1782 až1784 představuje v dané oblasti typ největšího potolerančního kostela. Interiér s kruchtou a patrovou pavlačí po obou stranách lodi má plochý strop s bohatou ilusivní malbou.
Kostel  svaté  Markéty


Původní dřevěný farní kostel svaté Markéty byl postaven někdy v letech 1305 až 1335. V roce 1490 byl pro kostel ulit největší z dnešních zvonů. Protože starý dřevěný kostel již nepostačoval potřebám bludovické farnosti, byl v jeho těsné blízkosti vybudován v letech 1786 až 1792 zděný kostel. Jedná se o jednolodní pozdně barokní stavbu s klasicistními prvky.


kostel.jpg


kostelin.jpg

Kostel  svaté  Anny

Původně drobná empírová stavba z let 1841 až 1845 vytváří spolu s protějším zámkem pohledovou dominantu při vjezdu do Havířova.Do součastné podoby byl tento jednolodní kostel se třemi přilehlými apsidami přestavěn v letech 1967 až 71. Z původního kostela se dochovala nezměněná osmiboká věž s helmicí a segmentově sklenutými okénky.

Ochranné pásmo obytného souboru z 50.let Sorela
Jádro Havířova, které bylo postaveno v 50.letech ve stylu socialistického realismu, bylo v roce 1992 vyhlášeno ochranným pásmem a nazváno podle tohoto stylu Sorela. Území zahrnuje soubor obytných budov ohraničený na jedné straně lesoparkem Stromovka,na straně druhé vede až po meandry Lučiny.Na severozápadním konci je do chráněného území zahrnut zámek a kostel sv. Anny, na jihovýchodním konci památková zóna končí kinem Centrum. Architekti projektujicí v 50.letech byly na rychle se rozvijejícím Ostravsku nechtěli stavět nové domy v "buržoazním" předválečném stylu, a proto se obrátili pro inspiraci do české renesance o čemž vypovídají četné římsy, čušky a sgrafita, jimiž jsou domy vyzdobeny. Oblast Sorely je velice cenná svým nadčasovým urbanistickým řešením, které je mnohem lidštější než pozdější panelová výstavba.

Kulturní dům Petra Bezruče

Kulturní dům Petra Bezruče je součásti chráněné zóny Sorela.Byl kolaudován v r.1961 a bez většich oprav a úprav sloužil svému účelu do r. 2001, kdy byl celkově rekonstruován. Součásti kulturního domu je velký a malý (loutkový) sál, restaurace, minigalerie, sídli zde Městské kulturní středisko. Autorem kamenné plastiky před kulturním domem je akademický sochař Vladimír Navrátil. Kulturní dům Petra Bezruče je součástí ochranné zóny Sorela.

 

Kino  Radost

Nejtypičtější objekt ochranné zóny Sorela.Prvky jihočeské renesance inspirované historickou architekturou Telče, Písku či Českých Budějovic při projektování budovy uplatnil Ing. arch. V. Meduna. Právě v kině Radost obdržel Havířov v roce 1955 svoji zakládací listinu a městské insignie.


 


 
Dětský  park
Dětský zábavní park mezi ulicemi Fibichova a Beethovenova v centru Havířova vznikl po vzoru obdobného parku ve Švédsku.Jedná se o jeden z největších dětských parků v České republice.Četné prolézačky, houpačky, pískoviště a další atrakce splňují evropské bezpečtnostní normy a mohou je využívat děti do patnácti let.
Památnik životické tragédie

Významná památka protifašistického odboje připomíná tragickou událost . 6. srpna 1944, kdy gestapo zavraždilo 36 obyvatel Životic, Horní a Dolní Suché a Dolního Těrlicka. Tento čin byl odvetou za přestřelku,k níž došlo o dva dny dříve v životickém hostinci mezi přislušníky gestapa a partyzány. Dvoumetrová socha matky s dítětem v náručí skloněná nad padlým mužem vznikla v roce 1949 a je dílem karvinského sochaře Františka Swidera. Při rekonstrukci památniku v roce 1984 byl areál rozšířen o novou přízemní budovu obloženou po celé výšce kamenem a o nový monumentálně řešený vstup. V objektu památniku je instalována stálá expozice Muzea Těšínská Okupace a odboj na Těšinsku 1938 - 1945, doplňována tematickými výstavami.

Přirodní památka Meandry Lučiny
Meandry řeky Lučiny byly vyhlášeny přírodní památkou v roce 1992. Hlavním předmětem ochrany je zde neregulovaný říční tok Lučiny, který se vine četnými řičními zákruty (meandry)v několikametrových hliněných naplaveninách. Takto nespoutaná řeka umožňuje další vývoj říčních meankrů, které neustále mění svou polohu a tvar. Prostřednictvím korytotvorné činnosti se Lučina podílí na vzniku řečiště s pestrou mozaikou stanovišť,jako jsou nádrže a hlinitopísčité naplaveniny, pravidelně se střídající peřeje a tůně s naplavenými kmeny stromů či štěrkové ostrůvky a podemleté  stromy z pásma břehových porostů. Zbytky lužních lesů s pestrou flórou a faunou.