Stránky které potěší


Křesťanské listy


Neboť Bůh tak miloval svět,že dal svého jediného syna,aby žádný ,kdo v něho věří,nezahynul,ale  měl
život  věčný.                                                           


                                                          
                                                           


                                                                                                                 
                                                                                      
Hospodin je můj pastýř,nebudu mít nedostatek.Hospodin je můj pastýř,nebudu mít nedostatek.
Dopřává mi odpočivat na travnatých nivách,
vodí mě na klidná místa u vod,
naživu mě udržuje,
stezkou spravedlnosti mě vede
pro své jméno.
I když půjdu roklí šeré smrti,
nebudu se bát ničeho zlého,
vždať se mnou jsi Ty.
Tvoje berla a Tvá hůl mě potěšují.

 

Prostíráš mi stůl
před zraky protivníků,
hlavu mi olejem potíráš,
kalich mi po okraj plníš.
Ano,dobrota a milosrdenství provázet mě budou
všemi dny mého žití.
Do Hospodinova domu se budu vracet
do nejdelších časů.To God be the Glory
To God be the GloryTo God be the Glory

Perly  z  pokladů  Písma

Ježíš přistoupil a řekl jim:
Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi.
Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky,
křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha svatého
a učte je,aby zachovávali všecko,
co jsem vám přikázal.
A hle,já jsem s vámi po všecky dny
až do skonání tohoto věku.
Mt.28,18-20

Vtom jsem uslyšel hlas Panovníka:
Koho pošlu a kdo nám půjde?
I řekl jsem:Hle,zde jsem,pošli mne!
Iz.6,8

Toto vám pravím,dokud jsem s vámi.
Ale přímluvce,Duch svatý,
kterého pošle Otec ve jménu mém,
vás naučí všemu a připomene vám všecko,
co jsem vám řekl.
Jan.14,25-26

V tom je láska:ne že my jsme si zamilovali Boha,
ale že on si zamiloval nás
a poslal svého Syna jako oběť smíření za naše hříchy.
1J.4,10

Amen,amen,pravím vám,
kdo slyší mé slovo a věří tomu,který mě poslal,
má život věčný a nepodléhá soudu,
ale přešel již ze smrti do života.
Jan.5,24

Vždyť Bůh neposlal svého Syna na svět,
aby svět soudil,
ale aby skrze něj byl svět spasen.
Jan.3,17